Ottoman ID

Darülfünun-u Osmani Hukuk Şubesi hüviyet cüzdanı, 1324-1325. Mehmet Cemalettin Efendiye ait, fotoğraflı çok temiz kondisyondadır.

11x18cm.

Mekteb-i Hukuk-i Sultani'nin kapatılmasından sonra Darülfünun-ı Şahane'nin (İstanbul Darülfünunu) bünyesinde bir hukuk fakültesi olarak devam etmiştir. Şam Ahalisinden müteveffa Mehmet Kasım efendinin mahdumu olup 99 senesinde Şam'da tevellüd etmiştir. 8H. 1324-1325 yılları arasında okul taksitleri imzalı alınmış.