Letter written by Sultan Abdulhamid to Saffet Pacha / Extra Rare

Sultan 2. Abdülhamid'in kendisi tarafından kaleme alınmış, kendisine ait gofre kabartmalı, insiyalli kağıtta, Sadrazam Mehmed Esad Safvet Paşa'ya hitaben yazdığı, el yazısı 1294 tarihli çok nadir mektup,

''Saat dört buçukda taraf-ı şahaneme takdim olunmak üzere baş kitabete yazdığınız tezkire-i sadaret-uzmânız manzurum oldu. Yunan meselesinin haline dair fevkalade bir meclis-i umuminin Bab-ı Âli'de yarınki perşembe günü akdini istizan buyurmuşsunuz. Halbuki kanunumuz mucebince fevkalade meclis Bab-ı Âli'de teşekkül edemez. Her ne kadar Yıldız Sarayı'nda ma'hud iki mesele hakkında fevkalade meclis teşekkül eyledi ise benim meseleye gayetle merak ettiğim için ol vakit davet eylemiş idim. Yunan meselesi hakkında yarınki perşembe günü geçenki Avusturya ve İngiltere meseleleri gibi gene öylece Yıldız Sarayı'nda saat dörtde tezkirenize binaen meclisin akdini münasib görüyorum. 29 Haziran 1294"