Education History

1917 Osmanlı dönemi Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Maarif-i Umumiye Nezareti Mekatib-i İbtidaiye tastiknamesi, diploması, 43x39 cm (İstanbul Maarif Müdürü, Ahmet Şükrü Bey mühürlü)