Military - War

30 Eylül 1913 Tasvir-i Efkar, 60x45 cm büyük boy 6 sayfa gazete.

Bize Edirne'mizi kazandıran tarih-i Osmaniye bir sahife-i i'tila (Yükseliş sahifesi) açan İstanbul Sulh Muahedenamesi düm imza edildi. (Akd-i Sulh) İlan-ı Harb tarihi: 4 Teşrinievvel 329 ve 17 Tesrinievvel 1912 / Sulh-ı kat'i akdi: 16 eylel 329 ve 29 Eylül 1913 / Osmanlılarla Bulgarlar arasında bir seneden beri pek muhtelif safahat ve eşkal göstererek devam eden harb, nihayet dün akd-i imza olunan sulh-ı kat'i ile reside-i hitam olmuş bulunuyor.Artık iki hükümet her şeyin fevkinde olan menfaat-i milliye, istikbal-i memleket endişelerinin icabat-ı zaruriyesi karşısında serfürü ederek resmen barışmış bulunuyorlar.
Bundan sonra iki taraf rical-i siyasiyyesi ve hatta askeriyesi sırası geldikçe el-ele verecekler, musafahalar eyleyecekler, hükümetler arasında münasebat-ı dostane te'sis edecek, hatta tezahürat-ı samimiyeden bile bahs olunduğu işitilecek, resmi ziyaretler keşide olunacak, ziyaretler teati edilecek, hülasa Bulgarlarla harbden evvelki münasebatımız avdet eyleyerek dürüst ahvalın icab ettiği her türlü muamelat-ı nazikane ifa kılınacaktır.